PRESS RELEASE

 

Western Sahara Resource Watch (WSRW)

April 28th 2005

 

May Day deadline: campaigners from 20 countries urge Kerr-McGee to pull out of occupied Western Sahara

US energy company Kerr-McGee's contract with the government of Morocco to conduct oil exploration offshore the occupied territory of Western Sahara expires May 1st.

An international coalition of human rights and justice campaigners from 20 organisations across four continents have joined with the Saharawi people to urge the company not to renew the contract, and cease its activities in the territory. 

Western Sahara is Africa's last colony, and is illegally occupied by Morocco (for more details see background notes below).  The coalition, "Western Sahara Resource Watch" (WSRW) has contacted hundreds of shareholders in Kerr-McGee, and 30 ethical investment screening companies, to explain why Kerr-McGee's actions are incompatible with corporate social responsibility and international law. 

The coalition was formed to build on the success of its members with previous lobbying work, notably with regard to the seismic survey companies TGS-NOPEC of Norway and Fugro of Holland. These companies have now left Western Sahara (for more information see arso website)

Last November, French oil major Total ceased its activities in Western Sahara, probably as a result of the international pressure campaign spearheaded out by the WSRW and Front Polisario. This left Kerr-McGee as the lone foreign oil company still prepared to work there. One major investor - the Norwegian fund administrator Skagenfondene has already divested from Kerr-McGee, taking a two million dollar loss on their 100,000 shares.  They regarded the shares as too high risk, given the negative attention Kerr-McGee was attracting.  Now the government-owned Norwegian Petroleum Fund is considering if it should sell its shares, estimated to be worth over $31 million.

What happens next?

Campaigners hope that Kerr-McGee will pull out of Western Sahara on Sunday 1st May. This would mean putting the UN peace process and the rights of the Saharawis before profiting from Morocco's illegal occupation.

But if not, WSRW international co-ordinator Erik Hagen says "We are in this for as long as it takes. Morocco's planned theft of Western Sahara's hydrocarbons is immoral and illegal. The contract has already contributed to raise the tension in the conflict. Since KMG signed the reconnaissance contract with Morocco in 2001, Morocco has turned from approving the UN-supported peace plans into refusing to consider them. There are definite possibilities of taking legal action against the company, and we strongly urge KMG to not renew their contract. We are very sure that our measures will make KMG withdraw, as the last company in the industry still operating in Western Sahara. The question is just how, and when."

For more information, contact:


Background

Western Sahara, Africa's Last Colony

Morocco invaded Western Sahara, a former Spanish colony in November 1975, in defiance of a ruling by the International Court of Justice that the Western Saharan people (the Saharawis) should determine their own future, and now occupies 80% of the territory.  A UN-sponsored peace process has ground to a halt due to Morocco's refusal to accept any solution that would not guarantee Moroccan rule in the territory.  In autumn 2001, Morocco awarded oil reconnaissance contracts to Kerr Mc-Gee and French major Total. In February 2002, the UN Under-Secretary-General for Legal Affairs, Hans Corell, ruled that exploitation of oil without the consent of the Saharawis would be illegal.  He also highlighted Western Sahara's status as a non-self-governing territory i.e. a colony, the last in Africa.

No country recognizes Morocco's sovereignty over Western Sahara. The Saharawi's Polisario Front, which formed a government in exile and is a member of the African Union recognised by 70 countries including South Africa, has heavily condemned the Kerr-McGee contract. Saharawi activists living under Moroccan rule have also called on Kerr-McGee to pull out, despite the risk of reprisals from the Moroccan security forces for speaking out. Organisations including Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch and the US State Dept have all strongly criticised the Moroccan government's human rights record in Western Sahara, and the current human rights situation there.

In addition to oil exploration, Morocco is heavily engaged in the fish and phosphates industry in the occupied territory. Western Sahara Resource Watch is a newly founded coalition engaged in stopping the illegal and unethical plundering of the area, grouping 20 organizations in 20 countries across four continents.


PRESS RELEASE

 

Western Sahara Resource Watch (WSRW)

 

28 April 2005

 

Mei deadline: campagnevoerders uit 20 landen vragen Kerr-McGee zich terug te trekken uit de bezette Westelijke Sahara

Het contract van Amerikaans energiebedrijf Kerr-McGee's met de Marokkaanse overheid om olie exploraties uit te voeren voor de kust van de bezette gebieden van de Westelijke Sahara loopt af op 1 mei.

Een internationale coalitie van mensenrechten- en rechtvaardigheidsactivisten, afkomstig uit 20 organisaties uit 4 continenten, heeft zijn krachten gebundeld met het Sahrawivolk en verzoekt Kerr-McGee het contract niet te vernieuwen en hun activiteiten in het gebied te stoppen.

De Westelijke Sahara is Afrika's laatste kolonie en wordt illegaal bezet door Marokko (voor meer details zie onderaan: Achtergrond Westelijke Sahara). De coalitie, "Western Sahara Resource Watch" (WSRW), contacteerde honderden aandeelhouders van Kerr-McGee, evenals 30 adviesbureaus voor ethisch verantwoorde investeringen, om aan te tonen waarom Kerr-McGee's acties strijdig zijn met de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en het internationale recht.

De coalitie werd gevormd met de bedoeling verder te bouwen op het succes van haar leden met eerder lobbywerk, vooral met betrekking tot de seismische onderzoeksfirma's TGS-NOPEC uit Noorwegen en Fugro uit Nederland. Deze bedrijven hebben inmiddels de Westelijke Sahara verlaten (voor meer informatie zie www.arso.org/ressnat.html#KMG2)

De Franse oliegigant Total beëindigde zijn activiteiten in de Westelijke Sahara in november 2004, waarschijnlijk ten gevolge van de internationale drukkingcampagne die uitging van de WSRW en het Polisario Front.

Hierdoor werd Kerr-McGee het laatste buitenlandse oliebedrijf dat nog actief is in het gebied. Een grote investeerder &endash; de Noorse fondsenbeheerder Skagenfondene &endash; heeft zich al ontdaan van zijn 100.000 Kerr-McGee aandelen, die zich vertaalden in een verlies van 2 miljoen dollar. Skagenfondene beschouwde de aandelen als een te hoog risico in het licht van de negatieve aandacht rond Kerr-McGee. Het Noorse Petroleum Fonds, dat staatseigendom is, overweegt zijn aandelen te verkopen, die naar schatting meer dan 31 miljoen dollar waard zijn.

En nu?

De campagnevoerders hopen dat Kerr-McGee zich uit de Westelijke Sahara zal terugtrekken voor 1 mei. Dit betekent dat het VN-vredesproces en de Sahrawi-rechten boven de onmiddellijke winst door de Marokkaanse illegale bezetting worden geplaatst.

Maar als dit niet gebeurt, gooit de WSRW de handdoek echter niet in de ring. De Internationale Coördinator van de WSRW, Erik Hagen formuleert het als volgt. "We gaan net zolang door als nodig. De Marokkaanse diefstal van de koolwaterstoffen van de Westelijke Sahara is immoreel en illegaal. Door het contract zijn de spanningen in het conflict enkel verhoogd. Sinds KMG het contract met Marokko in 2001 tekende, is de Marokkaanse houding ten overstaan van de VN-vredesplannen van goedkeurend omgeslagen in afwijzend. Er zijn mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf, en we roepen KMG ten stelligste op hun contract niet te vernieuwen. We zijn er zeker van dat onze maatregelen zullen resulteren in het terugtrekken van KMG, als het laatste operationele bedrijf in de Westelijke Sahara. De vraag is alleen hoe en wanneer."

Voor meer informatie, contacteer:


Achtergrond

Westelijke Sahara, Afrika's Laatste Kolonie

In november 1975 viel Marokko de Westelijke Sahara, een voormalig Spaanse kolonie, binnen. Dit was in strijd met de regelgeving van het Internationale Gerechtshof, dat oordeelde dat het volk van de Westelijke Sahara (de Sahrawi's) hun eigen toekomst mochten bepalen. Marokko neemt op dit ogenblik 80% van het gebied in. Een VN-vredesproces wordt geblokkeerd door Marokko's weigering om een oplossing te aanvaarden die geen Marokkaans bewind in het gebied garandeert. In de herfst van 2001 sloot Marokko verkenningscontracten af met Kerr-McGee en het Franse Total. In februari 2002 oordeelde Hans Corell, VN ondersecretaris-generaal voor Wettelijke Zaken, dat de exploitatie van olie zonder de toestemming van de Sahrawi's op illegaliteit beruste. Hij onderstreepte ook de status van de Westelijke Sahara als een niet-autonoom gebied, dus een kolonie, de laatste in Afrika.

Geen enkel land erkent de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Het Polisario Front, dat een regering in ballingsschap vormt en dat als lid van de Afrikaanse Unie door 70 landen, inclusief Zuid-Afrika, erkend wordt, heeft het Kerr-McGee contract fel veroordeeld. Sahrawi-activisten die onder het Marokkaanse bewind leven, hebben Kerr-McGee eveneens opgeroepen om zich terug te trekken, wat - gezien het risico op represaillemaatregelen van de Marokkaanse Veiligheidsdiensten - geen evidentie is. Organisaties zoals Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch en het US State Dept hebben allen de mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara en de houding van de Marokkaanse overheid hiertegenover fel bekritiseerd.

Naast de olie-exploratie, heeft Marokko zich ook toegelegd op de visserij en de fosfatenindustrie in de bezette gebieden. "Western Sahara Resource Watch" is een nieuwe coalitie, bestaande uit 20 organisaties uit 20 landen uit 4 continenten, die zich ertoe verbindt de illegale en onethische plunderingen van het gebied te stoppen.


[HOME] - [Dossier Natural Resources of Western Sahara] - [ KMG campaign]